Kategórie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

TRIPSY s.r.o.

Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo

IČO: 36276464

IČ DPH: SK2022077123

PREVÁDZKA: Šamorínska 4152, 903 01 SenecSpracovanie osobných údajovV spoločnosti TRIPSY s.r.o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti TRIPSY s.r.o.. Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou TRIPSY s.r.o. za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.


Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.Aké osobné údaje o Vás spracúvame?Spracúvame vaše fakturačné / dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav, doručenia objednaného tovaru. Osobné údaje na účely registrácie v TRIPSY e-shope spracúvame na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pri registrácii. Osobné údaje na účely marketingu (posielanie mesačných newsettlerov) spracúvame na základe tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť.Monitorovanie priestoru TRIPSY s.r.o. prístupného verejnosti kamerovým systémomSpracúvame obrazové záznamy z kamerových systémov za účelom ochrany nášho majetku na základe našich oprávnených záujmov. Obrazový záznam z kamerových systémov uchovávame 14 dní od jeho vyhotovenia. V prípade, ak navštívite našu prevádzku budeme obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať a poskytnutie je povinné.NewslettreNewslettre a marketingové informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce, zväčša na mesačnej báze v podobe aktuálnej letákovej ponuky. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.KariéraSpracovávame osobné údaje poskytnuté na základe vašej žiadosti o prijatie do zamestnania: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie, prípadne fotografia. Ak vás neprizveme do výberového konania vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Poskytnutie osobných údajov na účely výberového konania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vás nemôžeme prizvať do výberového konania.Platné od 25.5.2018